Saturday , July 13 2024

Disclaimer

DISCLAIMER

Despite the constant care and attention we devote to the content of this site and the information it contains, the webmaster team of Saba-News.com cannot vouch for the completeness, accuracy or timeliness of the data and the content of the site. Saba-News.com accepts no liability for any direct or indirect damages of any kind arising from or in any way connected with the use of the site or the (in) accessibility of the site.

Statements and opinions expressed in articles and announcements on the pages of this site are those of the author(s) and not (necessarily) those of the webmaster, internet provider or Saba-News.com. Saba-News.com can in no way be held responsible for the content and is not liable for any direct or indirect damages that may result from the respective expressions.

Saba-News.com cannot guarantee that the information on this site is suitable for the purpose for which the information is consulted. All information, products and services are offered in the state in which they actually exist and without any (implicit) guarantee or warranty with respect to their suitability, fitness for a particular purpose or otherwise.

Saba-News.com guarantees nor supports any product or service mentioned on this site, nor is it any guarantee by the manufacturer of such products made assertion. In view of this, the user of this site is always advised to obtain independent information and/or apply additional research concerning the information obtained through this site.

The information on this site is regularly updated and / or amended. Saba-News.com reserves the right to make any changes with immediate effect and without notice.

The Saba-News.com site is hosted in The Netherlands. In case that there is an inconsistency between this text and the text in Dutch presented below, the Dutch text prevails.

The Saba-News team

DISCLAIMER – VRIJWARING

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan het webmaster team van Saba-News.com niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Saba-News.com aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Saba-News.com. Saba-News.com kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Saba-News.com kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Saba-News.com garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Saba-News.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Het Saba-News team